Sanctiebeleid

G.V.V.V. wil graag een goed georganiseerde, gezellige en multiculturele sportvereniging voor voetbal zijn, waar het goed toeven is voor trainers, leiders, ouders, toeschouwers, supporters, spelers, de scheidsrechter en zijn/haar assistenten, vrijwilligers, bestuursleden en andere betrokkenen. G.V.V.V. wil graag een vereniging zijn waar maatschappelijke waarden, fatsoensnormen en sportiviteitregels door iedereen worden gerespecteerd.

G.V.V.V. onderkent dat voetbal, prestatief dan wel recreatief, een wedstrijdsport is, waarbij op de velden emoties bij winst of verlies op en rond het veld tot zekere hoogte kunnen oplaaien. G.V.V.V. accepteert onder geen enkele voorwaarde lichamelijk of verbaal geweld, uitingen van discriminatie, liederlijk gedrag, onevenredige onsportiviteit en andersoortig wangedrag en zal, als dat in haar vermogen ligt, hard optreden tegen degenen die zich hieraan schuldig maken. G.V.V.V. accepteert onder geen voorwaarde vormen van vernieling en diefstal van haar eigendommen en de eigendommen van derden en zal, als dat in haar vermogen ligt, hard optreden tegen degenen die zich hieraan schuldig maken.

G.V.V.V. erkent de regels van de KNVB en accepteert de sancties verbonden aan het overtreden van die regels. G.V.V.V. behoudt zich het recht voor de sancties van de KNVB met eigen regelgeving uit te breiden.

Gedragscodes

De gedragscodes van G.V.V.V. zijn:

 1. Als een speler verhinderd is een training te volgen of een wedstrijd te spelen, dan is deze speler verplicht tijdig af te zeggen bij de trainer/leider, conform de afspraken die binnen het team zijn gemaakt;
 2. Het zonder acceptabele reden te laat afwezig zijn, kan betekenen dat men niet in het basisteam start, conform de afspraken die in het team gemaakt zijn;
 3. Een speler dient te allen tijde een blessure te melden bij de trainer/leider. Dit geldt ook in het geval er geen wedstrijd gepland is;
 4. Indien een speler na een blessure weer kan en wil spelen, dient deze speler dat tijdig aan de trainer/leider bekend te maken;
 5. Van een geblesseerde speler wordt verwacht, dat hij/zij zoveel als kan worden verwacht, aanwezig is bij de wedstrijden van het team;
 6. Elk team is verantwoordelijk voor het meenemen en opruimen van het gebruikte Elk team is ook verantwoordelijk voor het netjes en opgeruimd achter laten van de gebruikte kleedkamer. Op het veld is de trainer verantwoordelijk;
 7. Elk lid is verantwoordelijk voor het opruimen van eigen afval om het sportcomplex netjes en opgeruimd te houden;
 8. Roken in het clubgebouw (kantine), kleedkamers, tribune en overige ruimten van de accommodatie, en het gebruik van alcoholische drank in kleedkamers en buiten het clubgebouw is verboden, conform landelijk/gemeentelijke regelgeving. Tevens mag er tijdens de wedstrijden geen glaswerk/aardewerk buiten het clubgebouw worden meegenomen;
 9. Roken of eten te nuttigen op de speelvelden is verboden;
 10. Hard- en softdrugs te bezitten, te gebruiken en/of te verhandelen is verboden;
 11. Het nuttigen van zelf meegebrachte alcoholhoudende drank op het complex van G.V.V.V. is verboden;
 12. Overmatig alcohol te gebruiken is verboden;
 13. Vuurwerk, fakkels en rookpotten in het bezit te hebben of af te steken is verboden;
 14. Confetti, serpentine en ander (brandbaar) materiaal te gooien (uitzondering: shooters (slierten) is verboden;
 15. (Houten of metalen) vlaggenstokken mee te nemen op het complex (uitzondering: carbon, pvc van maximaal 1,5 meter) is verboden;
 16. Slag-, steek-, stoot- of vuurwapens in het bezit te hebben is verboden;
 17. Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen is verboden;
 18. Zich beledigend, seksistisch, niet respectvol of discriminerend uit te laten is verboden;
 19. Andere gasten en overige mensen lastigvallen is verboden;
 20. (Brom)fietsen op het complex te stallen is verboden;
 21. Op plaatsen te komen die niet voor publiek zijn bedoeld zoals het speelveld, kleedkamers, bestuurskamer en overige ruimte van de accommodatie is verboden;
 22. De doorgangen bij de (nood)uitgangen te belemmeren is verboden;
 23. Bij het gebruik van het sportcomplex (clubhuis, kleedkamers en velden) dient men de    aanwijzingen van het bestuur, of de door hen daartoe aangewezen beheerders, op te volgen;
 24. Aanschaf van spullen voor algemeen gebruik en/of investeringen in de meest brede zin van het woord ten behoeve van G.V.V.V., wordt alleen na overleg met het Algemeen- en Dagelijks Bestuur en hun goedkeuring toegestaan;
 25. Boetes op gele of rode kaarten zijn te allen tijde voor eigen rekening van de speler, of voor rekening van het elftal, conform de afspraken, die binnen het team zijn gemaakt;
 26. Elk lid betaalt de contributie die overeengekomen is met het Bestuur van G.V.V.V. Indien het lid verzuimt na de eerste aanmaning binnen drie weken de contributie alsnog te voldoen mag geen trainingen volgen noch wedstrijden spelen, totdat de betreffende contributie alsnog door de penningmeester is ontvangen;
 27. Iedere speler gedraagt zich te allen tijde correct ten opzichte van bestuur, leiders, trainers scheidsrechters en zijn/haar assistenten, tegenstanders, toeschouwers, supporters, medeleden van de vereniging en alle vrijwilligers die het hem/haar mogelijk maakt de voetbalsport te beoefenen;
 28. Iedere speler gedraagt zich tijdens de wedstrijd sportief en heeft respect voor zijn tegenstander. Spelregels zijn niet voor niets ontworpen en gesanctioneerd;
 29. Een speler die uit het veld is gestuurd, wordt automatisch door de KNVB voor de eerstvolgende bindende wedstrijd geschorst, maar kan wel door het bestuur extra geschorst worden;
 30. De aanvoerder is in en om het veld een voorbeeld voor het team;
 31. Vernieling door derden wordt te allen tijde aan de politie gemeld en in principe wordt proces verbaal opgemaakt en in ieder geval wordt schade verhaald op de veroorzaker;
 32. In het algemeen is strafbaar, het zodanig handelen of nalaten wat in strijd is met de wet, de statuten, de reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad;
 33. Deze algemene uitgangspunten en gedragscodes zijn van toepassing op trainers, leiders, ouders, toeschouwers, supporters, spelers, de scheidsrechter en zijn/haar assistenten, vrijwilligers, bestuursleden en andere betrokkenen van G.V.V.V. en bezoekende clubs.

Ontoelaatbaar gedrag

Er kan zich een situatie voordoen waarbij mogelijk sprake is van gedrag dat niet past binnen deze algemene uitgangspunten en gedragscodes; dan is sprake van ontoelaatbaar gedrag. In zo’n geval moet de volgende procedure worden gevolgd:

 1. Melding van ontoelaatbaar gedrag aan het Dagelijks Bestuur van G.V.V.V., eventueel via een lid van het Algemeen Bestuur of een ander kaderlid van G.V.V.V.;
 2. Inventarisatie van feitelijkheden door Dagelijks Bestuur;
 3. Hoor en wederhoor betrokkenen door Dagelijks Bestuur;
 4. Trekken van conclusies en bepalen van strafmaat;
 5. Formuleren, uitspreken en schriftelijk informeren van een bindende straf naar betrokkene(n);
 6. Betreffende commissie/bestuur op de hoogte stellen van de uitspraak;
 7. Betreffende commissie/bestuur ziet er op toe dat uitspraak wordt uitgevoerd.

Ook leden kunnen bij het Dagelijks Bestuur of een lid van het Algemeen Bestuur een melding doen van mogelijk ontoelaatbaar gedrag. Tegen de uitspraak van het Dagelijks Bestuur kan bezwaar worden gemaakt bij de Algemene Leden Vergadering. Het Dagelijks Bestuur doet zo spoedig mogelijk na de melding uitspraak.

Het Dagelijks Bestuur kan één of meer van de volgende straffen opleggen:

 • Berisping;
 • Schorsing;
 • Royement (ontzetting uit het lidmaatschap);
 • Uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een bepaald aantal wedstrijden;
 • Ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen;
 • Ontneming van het predicaat “erelid” of “lid van verdienste”;
 • Verbod de sportcomplexen van de vereniging te betreden.