Horecabeleid

Paragraaf 1         Algemene bepalingen

              Begripsbepalingen

a) Alcoholhoudende drank:

 • Zwak alcoholhoudende drank; bier, wijn, gedistilleerd met minder dan 15% alcohol;
 • Sterke drank; gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

 

b) Sociale hygiëne:

 • Met sociale hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis-en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
 • Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank –en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en dan technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

 

c) Leidinggevende:

 • Het bestuur van G.V.V.V. heeft twee leden aangewezen als leidinggevende. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van een verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de sportkantine.

 

d) Barvrijwilliger

 • Een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt-, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgesteld in artikel 7. Bovendien wordt men regelmatig IVA geschoold.

 

 

 

Wettelijke bepalingen

Uit het oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 is verboden.
 • Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 is verboden.
 • Leeftijdgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
 • De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen,    tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt (tot ca. 25 jaar kan en zullen we daar wanneer er reden voor is om legitimatie vragen).
 • Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 • Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
 • Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van psychotrope stoffen.

 

 

Paragraaf 2         Sociale Hygiënische bepalingen

Aanwezigheid

Op de momenten dat de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van een verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

 

Huis- en gedragsregels

1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

 

2. Er wordt geen alcohol geschonken aan:

 • Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitvoering van hun functie;
 • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers;
 • Personen onder de 18 jaar

 

3. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

 

4. Leidinggevende en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in paragraaf 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

 

5. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan.

 

6. Vanuit het oogpunt van na te steven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door deze goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

 

7. In de kantine en op het terrein van de voetbalvereniging G.V.V.V. mogen geen drugs worden gebruikt of verhandelt. Personen die dit verbod overtreden worden verwijderd en de politie wordt ingeschakeld.

 

8. Personen dienen, bij twijfel m.b.t. de leeftijd, op verzoek van dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger een legitimatie te tonen.

 

9. Personen die agressie of andere normafwijkend gedrag vertonen worden door dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

 

10. Er mogen geen sporttassen in de kantine geplaatst worden, dit uit het oogpunt van persoonlijke veiligheid en brandvoorschriften.

 

11. Het lopen in de kantine met voetbalschoenen is verboden.

 

Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwaliteitsnormen vastgesteld.

Barvrijwilligers...:

 • zijn tenminste 18 jaar oud;
 • hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd;
 • staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden) een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een terzake deskundige en bestaat minimaal uit een voorlichting van 2 uur.

 

Handhaving, klachtenprocedure en sancties

1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van G.V.V.V. en de leidinggevende belast met de algemene leiding over de sportkantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit beleid.

 

2. Gegronde klachten over de toepassing van dit beleid dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van G.V.V.V.

 

3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving van het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit beleid ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruikmaken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de staturen en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.

 

4. Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van waren.

 

 

Paragraaf 3         Paracommercie bepalingen

Toegelaten horeca-activiteiten

1. De voetbalvereniging zal slecht die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder punt 2 en 3 bepaalde. De voetbalvereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet leden. Het bestuur zal hierop toezien.

 

2. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder punt 3 bepaalde.

 

3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de voetbalvereniging jegens niet bij de voetbalvereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur ná:

 • Wedstrijden;
 • Trainingen;
 • Overige activiteiten van de voetbalvereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en het bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen.

 

4. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.

 

5. Geen reclame mag worden gemaakt door voetbalvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit beleid.

 

 

Leidinggevenden:

Het bestuur van G.V.V.V. heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de sportkantine, zijnde: Willem Koudijs en Henny Prins.