Protocol tegen racisme en discriminatie

Voetbal speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Het is laagdrempelig en iedereen kan in zijn/haar nabijheid voetballen. De voetbalsport is een afspiegeling van de maatschappij. Voetbalclubs hebben een sociaal-maatschappelijke functie en verantwoordelijkheid. Het bestuur van G.V.V.V. hecht er waarde aan beleid te hebben wat betreft antidiscriminatie en antiracisme. 
 
Dit is in lijn met richtlijnen van de KNVB en de UEFA, en in het kader van het licentiesysteem Tweede en Derde Divisie. Het bestuur heeft daarom een protocol vastgesteld tegen racisme en discriminatie. Dit beleid dient in lijn te zijn met het zogeheten 10-point action plan on racism van de UEFA.
 
Onder racisme wordt verstaan
Het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens het ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde.
 
Discriminatie kan worden omschreven als
Ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt wordt op grond van bepaalde kenmerken.
 
Het onderhevige protocol is opgesteld door de Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO) in nauwe samenwerking met de Stichting Meer dan Voetbal en is goedgekeurd door de UEFA en de licentiecommissie van de KNVB. Het protocol beoogt in zijn algemeenheid het antiracisme (en antidiscriminatie) beleid en de daarin toe te passen maatregelen voor alle licentiehouders te beschrijven die vervolgens per licentiehouder dienen te worden geconcretiseerd. Hierbij kan elke licentiehouder inspelen op de specifieke omstandigheden (bijvoorbeeld problemen en/of behoeften) in haar regio.
 
 
Maatregelen
Het beleid en de maatregelen van G.V.V.V. tegen racisme en discriminatie behelst tenminste de hieronder nader te noemen maatregelen en acties.
 
1. Verklaring
G.V.V.V. verklaart nadrukkelijk afstand te nemen van racisme en andere vormen van discriminatie. In de verklaring is onder andere opgenomen dat racisme en elke ander vorm van discriminatie niet zal worden getolereerd door G.V.V.V. Deze verklaring wordt actief uitgedragen door G.V.V.V., onder andere door aandacht te besteden aan racisme en discriminatie op haar website en sociale media en andere openbare uitingen. (desbetreffende verklaring/statement van G.V.V.V.)
 
2. Racisme en discriminatie op het sportpark
G.V.V.V. zal nadrukkelijk racisme en discriminatie op haar sportpark verbieden, op welk veld dan ook.
 
G.V.V.V. zal zich er maximaal voor inspannen dat aan eenieder die zich op het sportpark desalniettemin schuldig maakt aan racisme of discriminatie (tenminste) een sportparkverbod zal worden opgelegd.
 
3. Stelling nemen tegen racisme en discriminatie
Onverminderd de verklaring als bedoeld onder 1., zal G.V.V.V. actief stelling nemen tegen racisme en discriminatie. Hiertoe zal G.V.V.V. onder andere haar contacten met de media gebruiken en op haar website aandacht besteden aan racisme en discriminatie.
 
4. Voorwaarde verkrijgen club/speler of vrijwilligerspas
Als voorwaarde voor het (kunnen) verkrijgen van een club/speler of vrijwilligerspas van G.V.V.V. zal gelden dat de desbetreffende persoon zich niet schuldig maakt aan racisme en/of discriminatie.
 
5. Verbod racistische en discriminerende leuzen en propaganda
G.V.V.V. zal maatregelen nemen tegen personen en partijen die racistische en discriminerende uitingen en propaganda uitdragen en/of distribueren op, in en om het sportpark.
 
6. Maatregelen jegens spelers, coaches en/of overig personeel
G.V.V.V. zal (disciplinaire) maatregelen nemen jegens spelers, coaches en overige werknemers van de club die zich schuldig maken aan racisme en/of discriminatie.
 
7. Kenbaar maken beleid en maatregelen aan andere clubs
G.V.V.V. zal aan de andere clubs kenbaar maken welk beleid zij voert (en welke maatregelen zij neemt) met betrekking tot het tegengaan van racisme en discriminatie opdat kan worden gekomen tot een optimale afstemming en samenwerking. Dit zal onder andere geschieden in het zogeheten vooroverleg met betrekking tot (thuis)wedstrijden.
 
8. Samenwerking met stewards en politie (bij thuiswedstrijden van het 1e elftal)
In samenspraak met de stewardorganisatie en de politie is afgesproken hoe op te treden tegen racisme en discriminatie tijdens de thuiswedstrijden van G.V.V.V. 1. De club zal (pro)actief optreden tegen spandoeken en andersoortige uitingen die racistische of discriminerende leuzen bevatten, hetgeen onder meer betekent dat deze uitingen (en/of bezitters van genoemde uitingen) zullen worden verwijderd van het sportpark.
 
9. Aannamebeleid personeel
G.V.V.V. draagt zorg voor het implementeren van een beleid met betrekking tot het aannemen van personeel ingevolge waarvan eenieder (ongeacht sekse, geloof, huidskleur etc.) gelijkwaardig zal worden behandeld.
 
10. Samenwerking met andere organisaties
G.V.V.V. zal binnen haar mogelijkheden samenwerken met andere betrokken organisaties in het tegengaan van racisme en discriminatie en dienaangaande partnerships sluiten. Voorts zal G.V.V.V. samenwerken met haar supporters in het tegengaan van racisme en discriminatie.