Agenda Algemene Ledenvergadering (update)

19 oktober 2018
De Algemene Ledenvergadering (ALV) voor alle leden van voetbalvereniging G.V.V.V. vindt dit jaar plaats op maandagavond 22 oktober. De ledenvergadering vangt aan om 19:30 uur, met een inloop vanaf 19:00 uur.
 
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering zal het Algemeen Bestuur van G.V.V.V. onder andere een toelichting geven op het jaarverslag en de begroting voor het huidige seizoen. De volledige agenda van de ALV:

 

1.   Opening

 

2.    Opstellen agenda

-      Binnengekomen nieuwe agendapunten;

-      Ingekomen stukken.

 

NB: Nieuwe agendapunten schriftelijk indienen bij de secretaris via post (G.V.V.V., postbus 270, 3900 AG Veenendaal) of e-mail (secretaris@gvvv.nl) vóór 19 oktober 2018.

 

3.   Vaststellen notulen ALV 23 oktober 2017

 

4.   Evaluatie seizoen 2017-2018 (korte terugblik)

 

5.   Ontwikkelingen G.V.V.V.

-      Taskforce (stand van zaken);

-      Licentie-eisen KNVB;

-      Ledensituatie.

 

6.   Kledingspaarplan

-      Financiële onderbouwing;

-      Presentatie tenue.

 

7.   Verslag penningmeester

-      Resultaat seizoen 2017-2018;

-      Begroting seizoen 2018-2019.

 

8.   Verslag kascommissie 

 

9.   Bestuursmededelingen

 

10.Rondvraag

 

11.Sluiting

 

Inzien stukken vorig seizoen 

De financiële stukken van het jaar 2017-2018, alsmede de notulen van de ALV d.d. 23 oktober 2017 en het jaarverslag 2017-2018 van de penningmeester lagen voor een ieder ter inzage op donderdag 18 oktober 2018.