Van de bestuurstafel - april 2019

16 april 2019

Binnen het algemeen bestuur (AB) is besloten zo nu en dan alle leden te infomeren over zaken, die op dit moment spelen, ons allen bezig houden. Hieronder vallen ook besluiten door het AB, die relevant zijn voor jullie als leden van G.V.V.V. Hier kan en mag natuurlijk altijd op worden gereageerd, of dat die besluiten vragen oproepen. Maar eventuele reacties/vragen wel graag alleen en rechtstreeks naar het AB.
Zoals bij jullie bekend, zijn wij altijd aanspreekbaar om vragen of opmerkingen aan te horen en daar zo mogelijk wat mee doen.

 

Nieuwe voorzitter en penningmeester
Dinsdag 26 maart was de eerste AB-vergadering onder leiding van onze nieuwe voorzitter Barry van de Lagemaat. Samen met onze nieuwe penningmeester Robert de Vries zijn zij officieel benoemd. Tijdens de ALV van 22 oktober 2018 hadden de aanwezige leden al toestemming gegeven aan de 4 nog zittende bestuursleden de mogelijke nieuwe voorzitter en penningmeester te mogen benoemen zonder extra ALV. De enige voorwaarde was, dat de 4 zittende bestuursleden unaniem achter de benoeming van de nieuwe voorzitter en penningmeester zouden staan.
Dit was zeer zeker het geval. Erwin, Henny, René en Loek zijn er heel blij mee, dat Barry en Robert het bestuur van G.V.V.V. komen versterken.

Het Dagelijks Bestuur bestaat vanaf 26 maart uit Barry van de Lagemaat (voorzitter), Erwin Gerritsen (secretaris) en Robert de Vries (penningmeester). Daarnaast is Loek Budding vanaf hetzelfde moment benoemd tot vicevoorzitter, en is dus ook lid van het Dagelijks Bestuur. Dit mede om een aantal van de vele taken van Van de Lagemaat voor zijn rekening te nemen.
 

Incasseren nog openstaande contributies
Contributie-incasso via Club Collect
 

Inmiddels zijn we alweer bijna aan het einde van het seizoen 2018-2019 en is gebleken dat er door een aantal leden nog steeds geen contributie is betaald.

Zoals bekend verloopt de inning van de contributie via een extern bureau, namelijk Club Collect.

Waardoor is het bij deze leden niet gelukt om de contributie te innen ?

  • Leden hebben nooit ingelogd in het systeem of hebben wel ingelogd maar geen keuze gemaakt.
  • Leden zijn geheel onbereikbaar, omdat waarschijnlijk emailadres of mobiel nummer niet juist is doorgegeven, of is gewijzigd.
  • De betaling is op de een of andere manier mislukt.
  • Er specifieke betalingsregelingen zijn afgestemd met de penningmeester, wegens persoonlijke omstandigheden, maar niet weten dat dit jaarlijks opnieuw moet worden aangegeven bij de vereniging.

Wij hebben nu besloten om alle nog verschuldigde contributie over dit seizoen en mogelijk over het seizoen daarvoor te incasseren door middel van een automatische incasso.

Incasseren zal ook geschieden bij openstaande boetes (door KNVB opgelegd aan spelende leden)

Als incasseren niet mogelijk is om wat voor reden dan ook, zullen de ledenpasjes worden geblokkeerd. Dit kan betekenen, dat je niet kunt voetballen tot er betaald is of er een regeling is getroffen hierover.
 

Pasjes Vallei en Rijn Businessclub (VRB)
Diverse sponsoren van VRB en G.V.V.V., en heel veel ‘overige personen’ zijn in het bezit van een of meer VRB pasjes, waarmee zij de thuiswedstrijden van G.V.V.V. kunnen bezoeken en daarnaast toegang hebben tot de ontvangstruimte.

In de afgelopen jaren is het systeem erg vervuild. Er zijn veel pasjes uitgegeven voor nieuwe sponsoren en overige personen. Helaas zijn erg veel pasjes nog actief, terwijl sponsors of andere personen er geen recht meer op hebben.

Daarom is door VRB en G.V.V.V. besloten, dat alle huidige in gebruik zijnde VRB pasjes per 1-7-2019 (eind van het seizoen) vervallen en dus worden geblokkeerd, zijn dus niet meer geldig en kunnen dus aan het einde van het seizoen worden vernietigd.

Dit houdt dan tevens in, dat alle sponsors/ overige personen vanaf 1-7-2019 een nieuw pasje/nieuwe pasjes zullen gaan ontvangen voor zover men daar recht op heeft volgens afspraak.

Aan het einde van het seizoen ontvangt een ieder, die hier mee heeft te maken, meer informatie over deze verandering en welke acties nodig zijn om in het bezit te komen van een nieuw VRB-pasje(s).
 

Stand van zaken “werkgroep contributie”

G.V.V.V. gaat verder met ClubCollect en er zal een wijziging komen in het incasseren van contributiegelden.

Er komt een standaard manier van incasseren die voor ieder lid gelijk zal zijn. Contributies zullen vanaf het nieuwe seizoen geïnd worden per jaar  (rond 1 juli) of per kwartaal (90) dagen:
 

1e kwartaal: rond 1 juli
2e kwartaal: rond 1 oktober
3e kwartaal: rond 1 januari
4e kwartaal:  rond 1 april
 

Bij betaling per kwartaal wordt door ClubCollect een klein bedrag aan incassokosten in rekening gebracht, zoals dat nu ook al gebeurt. Wijzigt dus niet. Het is dus altijd voordeliger per jaar te betalen.

Er worden geen aparte afspraken meer met individuele leden gemaakt over een persoonlijke betalingsregeling.
 

Contributieverhoging per 1 juli 2019
Tijdens de ALV op 22 oktober 2018 is besloten, dat de contributies per 1-7-2019 worden aangepast. Naast de normale indexering wordt ook gekeken naar de contributies die door andere verenigingen in Veenendaal (en daarbuiten) worden gehanteerd. De nieuwe bedragen zullen voor 1 juni worden gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen.
 

Pasjes consumpties vrijwilligers, stand van zaken
De hoop was, dat wij per 1-1-2019 zouden kunnen gaan starten met de introductie van (tegoed-) pasjes voor vrijwilligers/commissies ten behoeve van het eigen verbruik van deze vrijwilligers/commissies. Er moesten echter eerst nog een aantal acties worden uitgevoerd, voordat de pasjes kunnen worden ingevoerd. Wel is reeds vastgelegd, welke bedragen/tegoeden er op de pasjes zullen worden gezet. Per vrijwilliger verschilt dit uiteraard, is afhankelijk van het aantal uren dat men vrijwilligerswerk doet voor G.V.V.V.
Het nieuwe systeem wordt in de komende weken uitgetest en zal daarom ingaan m.i.v. het nieuwe seizoen.
 

G.V.V.V. een club die er altijd voor je is
Aan de muur van het kleedkamergebouw hangt sinds dit jaar een spandoek met de tekst: “G.V.V.V. een club die er altijd voor je is”
Het Algemeen Bestuur hoopt dat deze slogan voor alle leden geldt en dat er bij ontevredenheid met respect zal worden gesproken met en over elkaar. Alle vrijwilligers en verantwoordelijke personen steken veel tijd, energie, geld en enthousiasme in onze mooie vereniging en krijgen niet altijd de waardering, die zij verdienen. Mochten er toch zaken zijn, die je besproken wilt hebben, zoek dan contact met de juiste persoon en bespreek het.
Trek niet te snel conclusies en oordeel niet te snel over beslissingen en/of mensen, die zich tomeloos inzetten voor onze mooie vereniging!  
 

Namens het AB van G.V.V.V.