Van de bestuurstafel december 2018

5 december 2018

Binnen het algemeen bestuur (AB) is besloten maandelijks alle leden te infomeren over zaken, die op dit moment spelen, en ons allen bezig houden. Hieronder vallen ook besluiten door het AB, die relevant zijn voor jullie als leden van G.V.V.V. Het is de bedoeling dit maandelijks te doen, voor het eerst dus nu in december 2018. Hier kan en mag natuurlijk altijd op worden gereageerd als besluiten of mededelingen vragen oproepen, maar eventuele reacties/vragen wel graag alleen en rechtstreeks richten aan het AB.
Zoals bij jullie bekend, zijn wij altijd aanspreekbaar om vragen of opmerkingen aan te horen en daar zo mogelijk wat mee doen.

 

Allereerst wil ik even terugkijken naar de ALV van 22 oktober jl., waarin enkele besluiten zijn genomen, die actie(s) noodzakelijk maakten.

Hoewel het afgelopen seizoen een positief financieel resultaat heeft laten zien, waar wij natuurlijk tevreden over zijn, wisten wij dat het noodzakelijk zou worden om een aantal bezuinigingen door te voeren om dat na afloop van het huidige seizoen ook te kunnen presenteren.
 

Werkgroepen
Hiervoor zijn een tweetal werkgroepen samengesteld, die beide met een opdracht aan de slag zijn gegaan.

De eerste werkgroep is reeds gestart met een uitgebreid onderzoek naar de kantine-opbrengsten en de kantine-uitgaven (inkopen) in de breedste zin van het woord, dus alles wat met de exploitatie van onze kantine te maken heeft. Daarbij kijkt de werkgroep ook kritisch naar het eigen verbruik, de registratie van het verbruik en het voorraadbeheer. Zo zal er op korte termijn een pasjessysteem met verbruikstegoed worden geïmplementeerd. Nadere info zal binnenkort gecommuniceerd worden. De werkgroep brengt over enkele maanden verslag uit van haar bevindingen, doet voorstellen aan het AB om de toekomstige kosten te verlagen en de opbrengsten te verhogen.
 

De tweede werkgroep gaat een onderzoek instellen binnen de contributie- /ledenadministratie, Sportlink en Club Collect. M.a.w. bevat Sportlink de juiste informatie over onze leden, komen deze leden op de juiste wijze voor in Club Collect, ofwel zijn alle leden juist geregistreerd en ontvangen wij van alle leden de juiste contributie. Hiervoor is ook het aanleveren van de juiste (contact) gegevens van alle leden van cruciaal belang. Ook deze werkgroep zal over enkele maanden verslag uitbrengen van haar bevindingen en op basis daarvan voorstellen doen aan het AB.
 

Vergoedingen/uitgaven
Wij hopen, dat de nu en straks te nemen maatregelen een positief effect zullen hebben op het exploitatieresultaat over dit lopende seizoen en natuurlijk ook daarna. Naast het instellen van beide werkgroepen heeft het bestuur besloten zeer kritisch te kijken naar alle op dit moment afgesproken (vrijwilligers-) vergoedingen en andere uitgaven, vereniging breed.
 

Alle leden, die vanuit hun functie uitgaven verrichten/betalingen doen voor G.V.V.V., moeten hierbij nadenken of dit nodig is ofwel zeer kritisch met uitgaven van een ander (G.V.V.V.) omgaan. Niet werken op de automatische piloot. (‘Dit hebben wij altijd al zo gedaan, dus is het goed’)
 

Indexatie
Per 1 januari 2019 zullen de kantineprijzen (bar- en keuken) worden geïndexeerd. Dit is het gevolg van de hogere inkoopprijzen t.b.v. onze consumptiegoederen en de landelijke btw-wijziging.
 

De contributies zijn per 1-7-2018 geïndexeerd. 1-7-2019 zal dit indexeren weer gebeuren. Contributieprijzen worden natuurlijk transparant vergeleken met andere verenigingen in de regio, dit om leden te laten zien dat bij een Tweede Divisionist spelen niet per definitie duur hoeft te zijn.
 

Onderhoud
Op onze mooie accommodatie wordt twee wekelijks door een vaste groep vrijwilligers intensief onderhoud gepleegd. Dit kost veel tijd, energie en geld. Om dit zo beperkt mogelijk te houden vragen wij iedereen om onze accommodatie zo netjes mogelijk te houden en defecten zo snel mogelijk te melden. Uit ervaring blijkt dat men te snel denkt: ‘Hier ben ik toch niet verantwoordelijk voor?’, en blijven dingen bijvoorbeeld onnodig lang kapot of worden niet opgeruimd na gebruik. Dus ga zuinig en verantwoordelijk om met de materialen die je tot je beschikking krijgt!
 

De hiervoor genoemde punten zijn alleen noodzakelijk om G.V.V.V. gezond te houden, niet om gezond te maken. G.V.V.V. is een gezonde club en dat willen wij graag zo houden en ik ben er van overtuigd jullie ook. Helaas gaat dat niet vanzelf en zijn sommige maatregelen onomkeerbaar.
 

En tot slot:

Tijdens de ALV zijn Theo Leushuis en Henk Takken beiden afgetreden als resp. voorzitter en penningmeester. Op onze website staan inmiddels de profielen van beide functies. Wij hopen, dat dit tot positieve reacties zal leiden, ofwel dat leden of niet-leden zich kandidaat zullen stellen voor één van beide functies. Voor info kunnen jullie ons natuurlijk altijd aanspreken.
 

Het AB is tevens op zoek naar een notulist(e) voor het maken van de verslagen van de tweewekelijkse algemeen bestuursvergaderingen op maandagavond.
Reacties graag naar secretaris@gvvv.nl


Tot zover de eerste ‘Van de bestuurstafel’ en tot een volgende keer.

Hartelijke groet,
Loek Budding (interim voorzitter)