Van de bestuurstafel - januari 2019

21 januari 2019

Binnen het algemeen bestuur (AB) is besloten maandelijks alle leden te infomeren over zaken, die op dit moment spelen en ons allen bezig houden. Hieronder vallen ook besluiten door het AB, die relevant zijn voor leden van G.V.V.V. Hier kan en mag natuurlijk altijd op worden gereageerd, maar eventuele reacties/vragen wel graag alleen en rechtstreeks naar het AB. Zoals bij jullie bekend, zijn wij altijd aanspreekbaar om vragen of opmerkingen aan te horen en daar zo mogelijk wat mee doen.

 

Licentie-eisen

Clubs uit de Tweede Divisie moeten voldoen aan allerlei licentie-eisen om in de Tweede Divisie te mogen uitkomen. Dit zijn er nogal wat. Daarom zijn deze verdeeld over twee scans in een seizoen. Onze secretaris Erwin Gerritsen is daar de afgelopen tijd heel druk mee bezig geweest met een vooralsnog goed resultaat. G.V.V.V. heeft alle, door de Licentiecommissie van de KNVB gevraagde, informatie ingediend bij de secretaris van de Licentiecommissie en voldoet aan alle eisen die door de Licentiecommissie worden gesteld. Zij zal de door ons ingediende stukken met een positief advies voorleggen aan de Licentiecommissie. Eind januari ontvangt G.V.V.V. bericht van de Licentiecommissie of de goedkeuring definitief is geworden. Inmiddels zijn we weer bezig aan scan 2 van dit seizoen.

 

Taskforce

Afgelopen jaar heeft de Taskforce Toekomstverkenning & Ontwikkeling G.V.V.V., in opdracht van het bestuur, onder leiding van Wilfried Bruijnzeels, een analyse gemaakt van de club en de ontwikkelingen binnen het Nederlandse voetbal en op maatschappelijk gebied. 

Robert de Vries, Barry van de Lagemaat, Erwin Gerritsen, René van Maasakkers en Loek Budding maken ook deel uit van deze Taskforce.

 

Dit heeft geresulteerd in een nieuwe aangepaste ‘Missie en Visie’ en een veranderplan waar de komende drie seizoenen de basis voor gelegd gaat worden. Let wel, we zijn dan nog niet klaar, maar de contouren van de veranderingen moeten dan duidelijk zijn.

 

Speerpunten van dit plan zijn:

  • Innovatieve en toonaangevende jeugdopleiding;
  • Kleiner bestuur en versterken aansturing en bemensing commissies;
  • Financieel gezond houden van de club door vergroten commerciële inkomsten en beheersing van de kosten;
  • Ambitie om met ons 1esenioren team, zowel bij dames als heren, op hoogste amateurniveau te (blijven) spelen;
  • Ondersteunen van onze leden en vrijwilligers, zowel op sportief als op maatschappelijk gebied;
  • Samenwerking met onderwijs, Sportservice, gemeente, bedrijfsleven, sponsoren en andere sport/voetbalclubs intensiveren.

 

Klik hier voor de Visie en Missie.

 

Wil je meer weten of lijkt het je ook leuk om een rol te vervullen in dit traject dan horen we graag van je!

 

Vacatures voorzitter en penningmeester

De profielen van beide functies staan al enige weken op onze website. Op het moment van schrijven van dit artikel hebben wij slechts één reactie ontvangen voor de functie van penningmeester. Met deze persoon gaat het bestuur nog in gesprek. Het bestuur zal door de geringe response zelf personen gaan benaderen of men bereid is een van beide functies te gaan vervullen. Iedereen die dit leest wordt verzocht ons aan te geven, als men iemand kent die geschikt zou zijn voor een van beide functies.

 

Incasseren nog openstaande contributies

·       Contributie-incasso via Club Collect

Inmiddels zijn we alweer halverwege het seizoen 2018-2019 en is gebleken dat er door een behoorlijk aantal leden nog geen contributie betaald is. Zoals bekend verloopt de inning van de contributie via een extern bureau, namelijk Club Collect en zijn we voor dit seizoen daar in augustus mee gestart.

Waardoor is het bij deze leden niet gelukt om de contributie te innen?

  • Leden hebben nooit ingelogd in het systeem of hebben wel ingelogd maar geen keuze gemaakt;
  • Leden zijn geheel onbereikbaar, omdat waarschijnlijk emailadres of mobiel nummer niet juist is doorgegeven, of is gewijzigd;
  • De betaling is op de een of andere manier mislukt;
  • Er specifieke betalingsregelingen zijn afgestemd met de penningmeester, wegens persoonlijke omstandigheden, maar niet weten dat dit jaarlijks opnieuw moet worden aangegeven bij de vereniging.

 

Wij hebben nu besloten om nogmaals een poging te doen de verschuldigde contributie te incasseren door middel van een automatische incasso, ten minste voor zover het IBAN nummer in onze ledenadministratie is weergegeven en waarvoor in het verleden een machtiging is afgegeven.

Deze incasso zal rond eind januari plaatsvinden. Indien u daar op voorhand niet mee akkoord kunt gaan, dan kunt u dit voor 28 januari melden bij de ledenadministratie via ledenadministratie@gvvv.nl.

 

Fietsen en scooters op het terrein

In verband met veiligheid op ons terrein is het niet toegestaan fietsen en scooters op ons terrein te plaatsen, met name op zaterdag. Deze moeten op de officiële parkeerplaatsen en in onze fietsenstalling worden geplaatst. Dit is ook bij veel leden een doorn in het oog. Met name alle scooters en fietsen, die achter de kantine staan. Die horen daar niet te staan maar, net als alle andere fietsen en scooters, in de fietsenstalling. Hierin vragen we je vriendelijk om je medewerking.

 

Ook is er eind 2018 een schouw geweest van de brandweer en die heeft ons geadviseerd de vlucht- en aanrijdroutes voor de hulpdiensten (ambulance en brandweer) vrij te maken en vrij te houden. Bij een calamiteit op ons sportpark moeten de hulpdiensten natuurlijk wel vrije doorgang hebben. 

 

Bescherming merk/logo G.V.V.V.

Het merk/logo G.V.V.V. is sinds kort officieel geregistreerd in het Merkenregister. Dit houdt in dat niemand (persoon of bedrijf) het logo van G.V.V.V. en het “merk” G.V.V.V. mag gebruiken, zonder toestemming van het bestuur van G.V.V.V.

 

G.V.V.V. heeft een aantal jaren geleden met 100% Voetbal een overeenkomst afgesloten, dat alle sportkleding en andere voetbalmaterialen voor alle teams van G.V.V.V. alleen bij 100%Voetbal mogen worden aangeschaft. Door de introductie van ons kledingplan dit seizoen kan dit voor wat betreft het tenue ook niet anders. Alleen 100% Voetbal heeft toestemming van G.V.V.V. om het logo te gebruiken.

 

De verplichting tot aanschaffing bij 100% Voetbal geldt dus ook voor alle andere (gesponsorde) voetbalmaterialen voor alle teams (o.a. trainingskleding, voetbaltassen, coachjassen etc.).

 

Dit houdt in, dat mogelijke sponsors van deze voetbalmaterialen deze ook alleen bij 100% Voetbal mogen bestellen, zonder toestemming voor gebruik van het logo. Als sponsors dit willen, raden wij aan dit via G.V.V.V. te doen, omdat dan kan worden geprofiteerd van de korting die G.V.V.V. met 100% Voetbal is overeen gekomen. Informatie bij Evert van Rhee eavanrhee@gmail.com.

 

Dus aanschaf van voetbalmaterialen (met een G.V.V.V.-logo) voor al onze teams bij andere leveranciers dan 100% Voetbal zal niet vanzelfsprekend worden toegestaan. Uiteraard mogen deze leveranciers ons (beschermde) logo dan ook niet gebruiken zonder expliciete toestemming van het bestuur.

 

Stand van zaken werkgroepen

De werkgroepen “Kantine” en “Contributie- en ledenadministratie zijn hard aan de slag gegaan. Zij zullen voor eind maart rapport uitbrengen en met voorstellen/aanbevelingen komen naar het Algemeen Bestuur. Wij houden jullie op de hoogte.

 

Pasjes consumpties vrijwilligers, stand van zaken.

De hoop was dat wij per 1-1-2019 zouden starten met de introductie van (tegoed-) pasjes voor vrijwilligers/commissies ten behoeve van het eigen verbruik van deze vrijwilligers/commissies. Er moet echter eerst nog een aanpassing plaatsvinden in de software van het door G.V.V.V. gebruikte pakket. Wel is reeds vastgelegd welke bedragen/tegoeden er op de pasjes zullen worden gezet. Per vrijwilliger verschilt dit, afhankelijk van het aantal uren dat men vrijwilligerswerk doet voor G.V.V.V.

 

Notulist(e) (herhaling)

Het AB is nog op zoek naar een notulist(e) voor het maken van de verslagen van de tweewekelijkse algemeen bestuursvergaderingen op maandagavond. Reacties graag naar secretaris@gvvv.nl.