Agenda ledenvergadering 19 november

9 november 2019
De Algemene Ledenvergadering (ALV) voor alle leden van voetbalvereniging G.V.V.V. vindt dit jaar plaats op dinsdagavond 19 november. De ledenvergadering vangt aan om 19:30 uur in de ontvangstruimte, met een inloop vanaf 19:00 uur. 
 
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering zal het Algemeen Bestuur van G.V.V.V. onder andere een toelichting geven op het jaarverslag en de begroting voor het huidige seizoen. 
 
 
Agenda Algemene Ledenvergadering
 
1. Opening

 

2. Vaststellen agenda/rondvraag

  • Binnengekomen nieuwe agendapunten;
  • Ingekomen stukken.

 

Nieuwe agendapunten moeten schriftelijk worden ingediend bij de secretaris via de post (G.V.V.V., Postbus 270, 3900AG Veenendaal) of via email (secretaris@gvvv.nl).

 

3. Vaststellen notulen ALV 22/10/2018

 

4. Evaluatie seizoen 2018/2019 (korte terugblik)

 

5. Ontwikkelingen G.V.V.V.

 

6. Vrijwilligers gezocht voor diverse functies, wie weet kandidaten?

  • Met betrekking tot ondersteuning van de vijf bestuursleden zoekt het bestuur o.a. een tweede penningmeester, een tweede secretaris en een coördinator senioren (inclusief 35+).
 

7. Wijziging statuten en vaststellen nieuwe statuten

 

8. Verslag penningmeester

  • Resultaat seizoen 2018-2019;
  • Begroting seizoen 2019-2020.

 

9. Verslag kascommissie

 

10. Bestuursmededelingen;

  • Aftredend en herkiesbaar: Loek Budding, bestuurslid VTZ/vicevoorzitter;
  • Tijdens het afgelopen seizoen afgetreden: Henny Prins, bestuurslid facilitaire zaken. Geen vacature, functie is ondergebracht bij functie secretaris;     
  • Barry van de Lagemaat (interim-voorzitter) en Robert de Vries (interim-penningmeester). Stand van zaken m.b.t. situatie interim.

 

11. Sluiting

 

Inzage stukken seizoen 2018/2019

De financiële stukken van het jaar 2018/2019, alsmede de notulen van de ALV d.d. 22/10/2018, liggen voor een ieder ter inzage in de ontvangstruimte op donderdag 14 november 2019 van 19:00 tot 20:00 uur. De penningmeester kan/zal ter plaatse toelichting geven en vragen beantwoorden.

 

Hierdoor zal de toelichting van de penningmeester m.b.t. dit agendapunt tijdens de ALV in grote lijnen zijn, niet in detail.