Van de bestuurstafel - juli 2019

17 juli 2019

Het bestuur van de vereniging brengt haar achterban maandelijks op de hoogte van de besluiten en actuele zaken naar aanleiding van bestuursvergaderingen. Dit doen zij in de rubriek 'Van de bestuurstafel'.

 

Afgelopen weken is er veel energie in het besturen van de vereniging gestoken. We hebben een enquête uitgezet, waarin naar voren kwam dat leden trots zijn op G.V.V.V. als een echte blauwe vereniging voor iedereen met een goede uitstraling in de regio. Gaat dan alles goed? Nee, zeker niet. Er zijn veel verbetertips gekomen en ook vragen en onduidelijkheden. We gaan met het bestuur de enquête en de informatie van de twee informatiebijeenkomsten nog met elkaar bespreken om er ook concrete acties uit te halen. Uiteraard krijgen jullie daar nog nadere informatie over. 

 

De communicatie met de achterban, de jeugd en het vrouwen/meisjesvoetbal mag duidelijk meer aandacht krijgen. Daarnaast is het belangrijk meer vrijwilligers te werven. Vele handen maken het werk lichter. In de afgelopen twee vergaderingen van het Algemeen Bestuur hebben we een aantal belangrijke besluiten genomen. Niet iedereen zal het altijd eens zijn met de besluiten die we nemen maar besluiten betekent wel dat we voorwaarts gaan. Wij constateren dat dat ook echt nodig is en proberen nieuwe energie in de vereniging te brengen.

 

Contributie en begroting

Zoals besproken in de laatste Algemene Ledenvergadering is er een onderzoek gedaan om de contributie aan te passen. In de laatste vergadering van het bestuur hebben we dat ook besloten en deze verhoging zal in het nieuwe seizoen ingaan. We hebben daarbij een sluitende begroting kunnen presenteren aan de KNVB. In het afgelopen seizoen zijn er diverse bezuinigingsvoorstellen besproken en besloten. Dat heeft een goed effect gehad, waardoor de contributieverhoging beperkt kon blijven.

 

Kantinebeheerder

Een werkgroep vol clubmensen is een aantal maanden geleden gestart met een onderzoek. In de afgelopen periode zijn er diverse gesprekken gevoerd over uitkomsten van de werkgroep. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat Gido van Barneveld en Dick Hoeflaken de nieuwe kantinebeheerders worden. Door diverse inkoopvoordelen met leveranciers en grote ervaring hopen wij een goede keuze te hebben gemaakt met het binnenhalen van beide mannen. Gido zal, naast verantwoordelijkheid voor de keuken, op de achtergrond o.a. de totale inkoop en administratie en facturatie verzorgen. Dick zal voornamelijk de exploitatie van de bar voor zijn rekening nemen. Een duidelijke taakverdeling. De overdracht naar Gido en Dick heeft reeds plaatsgevonden.

 

Samenstelling Algemeen Bestuur

Door het terugtreden van Henny Prins als bestuurslid wordt de samenstelling van het Algemeen Bestuur teruggebracht naar vijf personen. Deze hoeveelheid is conform onze statuten, het bestuur moet namelijk bestaan uit een oneven aantal bestuursleden. 

 

De vijf bestuursleden zijn: Barry van de Lagemaat (voorzitter), Robert de Vries (penningmeester), Erwin Gerritsen (secretaris en facilitaire zaken), Rene van Maasakkers (hoofd jeugdzaken) en Loek Budding (VTZ senioren en vicevoorzitter). Volgens planning gaan we dus niet terug naar zes bestuursleden, maar proberen we de commissies volgens de nieuwe organisatiestructuur verder te verstevigen.

 

Maatschappelijke thema’s

We gaan komend jaar onderzoek doen naar zonnepanelen om het energieverbruik te verminderen. Tevens kijken we naar de vraag wat er nodig is voor een gezonde kantine. Ook speelt de vraag: ‘worden we als vereniging rookvrij?’ Voor deze onderwerpen zoeken we leden, ouders, donateurs die willen meedenken. Heb je interesse of andere gerelateerde vragen? Meld je dan bij secretaris@gvvv.nl

 

Met blauwe groet namens het bestuur,

 

 

Barry van de Lagemaat

Voorzitter G.V.V.V.

voorzitter@gvvv.nl