Vertrouwenspersoon

De taken van de vertrouwenspersoon zijn:

 • Een luisterend oor bieden;
 • Adviseren over volgacties;
 • Bijstaan tijdens gesprekken;
 • Bemiddelen;
 • Zoeken naar geschikte oplossingen;
 • Eventueel doorverwijzen naar hulpinstanties;
 • Assisteren bij klachtenprocedures en/of aangifte;
 • (Preventief) voorlichting geven;

De vertrouwenspersoon bij G.V.V.V. is Matthy Spies. Zij is te bereiken via e-mail (vertrouwenspersoon@gvvv.nl) en telefonisch (06 - 221 80 445). 

 


 

PROTOCOL G.V.V.V. VERTROUWENSPERSOON

U kunt de G.V.V.V. vertrouwenspersoon inschakelen bij het signaleren van of het verkrijgen van adviezen omtrent onderstaande zaken.

 • Ongewenst gedrag: In het algemeen elk gedrag van de ander dat de klager sociale, psychische en/of fysieke schade toebrengt en dat maatschappelijk en objectief gezien ook als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden.
 • Meer in het bijzonder gelden als vormen van ongewenst gedrag: seksuele intimidatie, ongewenste seksuele toenadering en of verzoeken om seksuele gunsten, of ander verbaal en non-verbaal of fysiek gedrag gericht op ongewenste seksuele omgang.
 • Pesterij: het doelbewust verwijtbaar verwijzen naar (verschillen in) geslacht, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, nationaliteit, etnische oorsprong of andere gegeven aspecten van het uiterlijk of de persoon.
 • Roddel: het al dan niet expliciet in een kwaad daglicht plaatsen van personen door:
  • Het bekend maken van met opzet niet algemeen gedeelde kennis over persoon, (privé)leven of verleden van de betrokkene;
  • Het verspreiden van onwaarheden over persoon, (privé) leven of verleden van de betrokkene of het voeden van geruchten;
  • Het bewust ten onrechte uiten van beschuldigen aan het adres van betrokkene, inzake laakbare daden of gedrag.
 • Bedreiging: het expliciet of impliciet verwijzen naar enig machtsmiddel met het oogmerk om de klager te bewegen tot (het afzien van), bepaalde acties, of meer in het algemeen om de klager het normaal functioneren onmogelijk te maken.
 • Discriminatie: het in het openbaar opzettelijk iemand of bevolkingsgroepen in een hokje plaatsen vanwege afkomst, seksuele geaardheid of andere verschillen tussen mensen die kwetsend zijn voor de ander.
 • Seksuele intimidatie: het verstoren van de (werk) sfeer door opmerkingen, gedragingen en uitingen van seksuele lading die door degene die doelwit is, als vernederend of ongewenst worden ervaren.


Geheimhouding
De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van enig gegeven, dat hem/haar uit hoofde van zijn/haar functie is toevertrouwd of is bekend geworden. Er kan enkel een uitzondering worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht bij schriftelijke toestemming van de melder of wanneer er een zeer dringende reden aanwezig is waardoor de vertrouwenspersoon zich kan beroepen op een ‘conflict van plichten’. Deze dringende reden is aanwezig indien voldaan is aan al de volgende zeven voorwaarden:

 1. Alles is in het werk gesteld om de toestemming van de melder te verkrijgen;
 2. De vertrouwenspersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van de geheimhouding;
 3. Er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen;
 4. Het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen of derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren;
 5. De vertrouwenspersoon is er vrijwel zeker van dat de doorbreking van de geheimhouding die ernstige schade of het gevaar voor betrokkenen of derden in belangrijke mate zal voorkomen of beperken;
 6. De vertrouwenspersoon brengt betrokkene op de hoogte van het voornemen de geheimhouding te doorbreken alvorens dit daadwerkelijk te doen;
 7. De vertrouwenspersoon verwijst betrokkene zo mogelijk naar een andere vertrouwenspersoon binnen of buiten de organisatie.

 

Rapportage

Tenminste één keer per jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan het bestuur over de ontvangen meldingen en klachten en de hierbij gevolgde procedure, zodanig dat het niet verwijst naar individuele personen.