Wankele basis voetbalpiramide

28 november 2014

De plannen van ‘onze’ KNVB voor de opzet van een nieuwe voetbalpiramide zijn al een paar maanden onderwerp van gesprek in de diverse media, voetbalkantine, borreltafel, verjaardagen, bij de koffieautomaat etc.
Vandaag verscheen er in dagblad De Gelderlander een opiniërend artikel daarover met de meningen van de diverse direct betrokken voetbalverenigingen uit het verspreidingsgebied van deze krant, wat u hieronder kunt lezen.

Opzet voor een nieuw Nederlands voetballandschap leidt tot weerstand bij zowel profs als amateurs.


DOETINCHEM – De voetbalpiramide gaat op de schop. Vanaf augustus 2016 moet het Nederlandse voetballand­schap er heel anders uit gaan zien met de komst van een landelijke (tweede) divisie, doorstroming tus­sen betaald voetbal en amateurvoet­bal en de entree van beloften teams. Die gaan in de nieuwe divisie, de top­en de hoofdklassen instromen.
Een hamerstuk is het komende dins­dag, tijdens de algemene vergadering betaald voetbal in Zeist, echter niet. Er is veel oppositie.

Betaald voetbal in Nederland was de afgelopen decennia heel anders geor­ganiseerd dan in de rest van Europa.
Degradatie uit de eerste divisie was niet mogelijk (op een uitzondering na: FC Oss in 2010) en promotie van­uit het amateurvoetbal evenmin. Ver­der speelden de beloftenteams van de profclubs jaren in hun eigen competi­tie. Met de entree van de beloften van Ajax, PSV en FC Twente en de ama­teurs van Achilles ’29 in de eerste divi­sie werd in 2013 een eerste, ingrijpen­de wijziging doorgevoerd. In 2016 moet er nog veel meer veranderen.

Onder de eredivisie (achttien clubs) en eerste divisie (twintig) komt een landelijke divisie met veertien topklas­sers en vier beloftenteams. Daaronder komen twee topklassen (beide acht­tien teams) en zes hoofdklassen met zowel amateur- als beloftenteams.
Morgen staat het punt al op de agenda tijdens de landelijke vergadering ama­teurvoetbal in Zeist en dinsdag tij­dens de vergadering betaald voetbal moet er een klap op worden gegeven.

Pieter de Waard, algemeen directeur van eerstedivisionist Telstar, zou dat heel vreemd vinden. „De eerste divi­sie is momenteel een pilot die nog niet eens geëvalueerd is, maar we moeten dinsdag al kiezen. Op 15 de­cember houdt de KNVB een congres over de toekomst van het Nederlands voetbal, twee weken daarvoor wordt een rigoureuze wijziging in het voetballandschap aangebracht. Dat kan niet, het is navelstaren. En verder zien we de komst van al die beloften teams niet zitten.”

In het amateurvoetbal kunnen de plannen van de KNVB ook op veel op­positie rekenen. „Tijdens een eerste vergadering van de 32 topklassers wa­ren er eerst maar vier tegen de voetbalpiramide”, zegt Gert-Jan Pruijn, voorzitter van de Haarlemse topklas­ser Koninklijke HFC. „Maar tijdens de borrel bleken er veel meer clubs te­gen. Het sudderde voort en toen heb­ben wij besloten de topklassers op zondag te benaderen. Inmiddels zijn er veel meer clubs tegen. Het gaat ons er niet om dat we met amateurs niet tegen beloften teams van BVO’s (betaald voetbal organisaties, RW) willen spelen, al is dat niet aantrekkelijk.
Maar we hebben er vooral heel veel moeite mee dat de KNVB ons beleid gaat bepalen. In 2016 moet je contract­spelers hebben, een directeur aanstel­len en een professionele administratie voeren. Dat is niet de essentie van amateurvoetbal. Al die licentievoo­rwaarden zijn niet te accepteren. Daar hebben heel veel clubs grote moeite mee, terwijl de profs vooral bezwaar hebben tegen de verdeling van de tv­-gelden en de komst van de beloften teams.”

De entree van die beloften teams stuit nog op de meeste weerstand. Ook weet niemand hoeveel betaald voetbal­clubs er dadelijk nog een beloften team hebben. En verder is het vanaf 2016 niet meer toegestaan met een ge­combineerd elftal (zoals NEC/FC Oss, FC Groningen/Cambuur of Brabant United) aan de competitie deel te ne­men.
Pruijn denkt niet dat de bezwaren door de KNVB serieus worden geno­men. „Ik ben bang dat het er linksom of rechtsom door gejast zal worden.
De besluitvorming is volledig ondoor­zichtig. Er was niet eens een najaars­vergadering van de KNVB meer. Het is vreemd als de clubs niet weten hoe besluiten worden genomen.”


Als u deze infographic wat nader wilt bekijken is dat mogelijk onderaan de pagina in de pdf-file waar in- en uitgezoomd  of gedownload kan worden.


VOETBALLANDSCHAP 2016

In de vergadering betaald voetbal wordt aanstaande dinsdag gestemd over de plannen voor een nieuw voetballandschap in Nederland.

Bij de Gelderse clubs in het betaalde voetbal en de topklasse wordt verschil­lend gereageerd op het beoogde nieu­we Nederlandse voetballandschap.

VITESSE
Technisch directeur Mohammed Al­lach: „Vitesse is een groot voorstander van het optimaliseren van de voetbal­piramide. Dit gaat niet alleen over de belangen van het betaald voetbal, maar ook die van het amateurvoetbal. Een competitie zonder promotie en degradatie doet geen recht aan de principes van sport.”
„Vitesse wil met haar beloften team in de eerste divisie uitkomen, omdat dit de eindfase van onze academie gaat optimaliseren. Het is moeilijk de in­stroom van beloften teams naar ieders tevredenheid te optimaliseren. Het be­taald voetbal en het amateurvoetbal moeten accepteren dat er veranderin­gen kunnen plaatsvinden.”

NEC
Directeur algemene zaken Bart van In­gen: „NEC is geen tegenstander van de nieuwe voetbalpiramide. De topdi­visie, met degradatie en promotie, vin­den we een goede zaak. Wij zien de invoeging van beloften teams in de eer­ste divisie of een andere standaard­competitie daarentegen niet zitten. We zien nu de effecten met de pilot in de eerste divisie. Dat maakt de com­petitie kapot. De bezoekersaantallen bij beloften teams zijn structureel laag. Van een ambiance die past bij profvoetbal is geen sprake. De teams wisselen vaak van samenstelling, waardoor competitievervalsing op de loer ligt. Dat heeft gevolgen voor de uitstraling, de waarde en de kwaliteit van de eerste divisie.”
„Dat Ajax, PSV, FC Twente en Feye­noord het beloften team zo snel moge­lijk in de eerste divisie willen parke­ren, is bekend. Die clubs willen hun talenten onder zo zwaar mogelijke weerstand laten voetballen. Maar dat gaat ten koste van andere clubs.”

DE GRAAFSCHAP
Algemeen directeur Dick Chargois: „Op zich staan wij open voor een bete­re doorstroming. Maar we vragen ons wel af hoe het verder gaat met de be­loften teams. Nu al presteren die teams in de eerste divisie heel grillig, ook omdat er veel gewisseld wordt. En ze trekken weinig publiek. Op een verdere verarming van de eerste divi­sie zitten we niet te wachten. En als je zelf een beloften team in de landelij­ke divisie of topklasse hebt spelen, kost dat ook veel geld.”

ACHILLES ’29
Voorzitter Harrie Derks: „Wij zijn voorstander van de nieuwe opzet van de piramide, mits de voorwaarden haalbaar zijn. Anders gaan we terug naar de amateurs. Promotie en degra­datie is heel logisch. Als je de beste in een competitie bent, dan wil je toch hogerop? Die ambities hebben vol­gens mij alle clubs. Dat is het belang­rijkste onderdeel van deze nieuwe op­zet. En hoe de nieuwe voorwaarden er dan precies moeten uitzien, daar moet over gesproken worden.”
 

G.V.V.V.
Voorzitter Theo Leushuis: „De nieu­we voetbalpiramide is onafwendbaar. Hopelijk wordt nog aan de wensen van veel topklassers voldaan wat be­treft het verplichte aantal contractspe­lers, de hoogte van salarissen en het aantal beloften teams. De instroom van beloften teams zien wij niet zit­ten. Ook niet als aan de samenstelling van die elftallen strengere voorwaar­den worden gesteld. Competitieverval­sing blijft om de hoek kijken.”
„De nieuwe promotie- en degradatie­regeling kan de doodsteek van het za­terdagvoetbal betekenen. We waren liever op de oude voet doorgegaan met bekende tegenstanders, meer publiek en minder verre reizen. Maar G.V.V.V. wil op het hoogste platform voetballen, dus gaan we mee. Wel wil­len we op zaterdag blijven spelen.”

FC LIENDEN
Secretaris Nico Wagenvoort: „We staan positief tegenover een landelij­ke divisie en willen daar graag deel van uitmaken. Het grootste voordeel is dat we ons dan kunnen meten met topploegen uit het zaterdagvoetbal uit onze regio. Reken maar dat ons sport­park vol zit als G.V.V.V. op bezoek komt. Hopelijk maken ook DOVO en Bennekom de stap omhoog. Het eisen­pakket is al flink versoepeld. We wer­ken de lijst af om te kijken aan welke eisen we voldoen en wat we nog moe­ten realiseren. Nadelen zien we niet. Dat iedereen kan promoveren en de­graderen is goed voor het voetbal en de spanning in de competities.”

DE TREFFERS
Voorzitter Bert Janssen: „Wij hebben een positief beeld van de nieuwe voet­balpiramide en scharen ons achter de standpunten van de CV Topklasse. We hebben nog wel wensen, zoals ver­dere verlaging van de licentie-eisen. Wij kunnen aan alle eisen voor de tweede divisie voldoen en zijn een heel eind voor toetreding tot de eerste divisie. Maar dat is niet ons doel. Voet­ballen tegen de topclubs uit het zater­dagvoetbal zou geweldig zijn. De be­loften teams zien wij niet zitten, maar ik vrees dat wij op die beslissing niet veel invloed hebben.”

JVC CUIJK
Voorzitter Ingrid Kloosterman (lid van KNVB-bestuur district Zuid II): „De kans dat de landelijke divisie er komt, is in mijn ogen honderd pro­cent. Over de definitieve invulling kunnen wij niets eisen. Ik heb er wel vertrouwen in dat ze open staan voor onze voorstellen en bijvoorbeeld ook willen meewerken aan het getempori­seerd invoeren van bepaalde maatrege­len.”

Door: Raymond Willemsen met bijdragen van Eit Hendriks, Lex Lammers, Juul van Loon, Walter Nieuwkamp, Pim Roelofs en Mark van Steenbergen.

Gerelateerd artikel: Historische dag voor de KNVB 

G