Pestprocotol

Pestgedrag vind je bij kinderen (en volwassenen) van alle leeftijden, in alle bevolkingsgroepen, op school, thuis en ook op de voetbalvereniging. Met een pestprotocol neemt G.V.V.V. stevig stelling in om pesten tegen te gaan en waar nodig aan te pakken. 

Pesten is een vorm van agressie en als je weet waar de oorzaak ligt, kun je pestgedrag veranderen. Oorzaken van pestgedrag zijn onder meer het willen verkrijgen van aanzien, een demonstratie van macht, het afreageren van frustratie, of communicatie waarbij nog niet is geleerd wat acceptabel is.

Het pestprobleem draait niet alleen om de pester en het gepeste lid. Op de achtergrond is er een zwijgende groep bij betrokken. Zij vormen het publiek voor de pester, waaraan hij/zij zijn of haar succes afmeet. Er zijn echter ook kinderen die pesten afkeuren, maar zich er niet mee bemoeien.

Wat zijn de gevolgen van pesten?

In de eerste plaats een geknakt kind. De slachtoffers van pesten kunnen op de lange duur hiervan blijvende schade ondervinden. In de tweede plaats natuurlijk ook de ouders. Zij worden er dagelijks mee geconfronteerd. In de derde plaats heeft de leider/trainer de pester(s) en het gepeste kind in het voetbalteam. Hierbij draagt deze de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle kinderen die aan hem zijn toevertrouwd.

Pestgedrag mag nooit worden getolereerd!

Niemand mag de ogen sluiten voor pestgedrag. Niemand mag aan de kant blijven staan. Om deze reden heeft het bestuur van G.V.V.V.  dit pestprotocol in het leven geroepen.

Stappenplan om pestgedrag aan te pakken

 1. De aanpak van pestgedrag start altijd bij de leider of trainer van het team. De leider/trainer spreekt direct of op zeer korte termijn met de gepeste speler en de pester. Indien er daadwerkelijk pestgedrag is vertoond, wordt aan de gepeste speler duidelijk gemaakt dat de trainer/leider achter hem staat en hem zal helpen om het pestgedrag te stoppen. Aan de pester wordt duidelijk gemaakt dat zijn gedrag niet wordt getolereerd en dat bij herhaling hij hiervoor gestraft wordt in de vorm van uitsluiting van trainingen en wedstrijden.
 2. Indien het pestgedrag aanhoudt, kan je contact zoeken met je coördinator of je meldt dit bij de vertrouwenspersoon. Deze hoort dit aan en wint informatie in. Er zijn twee mogelijkheden;
 3. Er is geen sprake van pestgedrag. Het probleem wordt afgehandeld door de vertrouwenspersoon met betrokkenen.
 4. Er is sprake van pestgedrag. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vertrouwenspersoon wint informatie in bij alle betrokkenen (ook meelopers en toekijkers). Vertrouwenspersoon gaat verder met stap 3.
 5. Verdieping probleem door gesprek vertrouwenspersoon met leider/trainer, pester en gepeste. De problemen worden besproken en er worden afspraken gemaakt. Hiervan wordt een verslag gemaakt. De ouders van het gepeste kind en de pester worden schriftelijk op de hoogte gebracht van het gesprek en de gemaakte afspraken.
 6. Gedurende 4 weken voert aan het eind van de training en/of wedstrijd de vertrouwenspersoon met betrokken leider/trainer, pester en gepeste een gesprek. Hierin wordt besproken of de gemaakte afspraken nagekomen zijn/worden. Ook hiervan wordt een verslag gemaakt.
 7. Als blijkt dat er geen wezenlijke verbeteringen zijn aan het eind van de vierde week, wordt het pestgedrag bekendgemaakt bij het bestuur en zal door hen een sanctie worden gesteld . De vertrouwenspersoon zal het bestuur hierover adviseren. De pester en zijn ouders worden door het bestuur schriftelijk op de hoogte gebracht van de sanctie.
 8. Het probleem wordt afgesloten of er komt een eindgesprek van vertrouwenspersoon met leider/trainer en alle betrokken spelers. Van dit gesprek wordt een eindverslag gemaakt.

Mogelijke sancties

 • Gesprek en waarschuwing (door leider/trainer)
 • Gesprek en officiële waarschuwing (door het bestuur)
 • Plaatsen in ander team (door het bestuur)
 • Uitsluiting van een of enkele trainingen (door het bestuur)
 • Uitsluiting van een of enkele wedstrijden (door het bestuur)
 • Schorsen voor de duur van het seizoen (door het bestuur)
 • Royeren (door het bestuur)
 • Aangifte politie (door het bestuur)