Agenda Algemene Ledenvergadering

 • De club

Het Algemeen Bestuur nodigt al haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdagavond 6 december. Hieronder lees je alvast de agenda voor die ALV. 

De Algemene Ledenvergadering is het belangrijkste moment voor de leden om inspraak te hebben op het (gevoerde) beleid van het verenigingsbestuur. De bestuurders vertellen op deze vergadering de plannen voor de komende tijd en vragen leden naar hun stem. Omcirkel dinsdagavond 6 december als lid dus in je agenda en praat vanaf 19.30 uur mee over onze toekomst.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen ALV 7 december 2021
 4. Terugblik seizoen 2021/2022
 5. Resultaat seizoen 2021/2022
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststelling contributie
 8. Vaststelling begroting seizoen 2022/2023
 9. Ontwikkeling energiekosten
 10. Mededelingen bestuur
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Inzage stukken

Het Algemeen Bestuur stelt leden op maandagavond 5 december in de gelegenheid om de financiële stukken en verslag van de vorige ALV in te zien. Tijdens de vergadering wordt er dan minder uitgebreid ingegaan op de inhoud. Loek Budding nodigt jou hiervoor uit op in het businesshome van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Bestuursmededelingen

Barry van de Lagemaat is aan het einde van afgelopen seizoen om privéredenen afgetreden als voorzitter. Loek Budding, vicevoorzitter en penningmeester, heeft Barry korte tijd opgevolgd. Het bestuur heeft vervolgens Wilfried Bruijnzeels, adviseur van het bestuur, bereid gevonden Barry op te volgen als voorzitter. Formeel verzoek aan de ALV hiermee in te stemmen.

Bianca Oosterbroek, samen met Joanne van Hoeflaken bestuurder Voetbalzaken, heeft tijdens het afgelopen seizoen om privéredenen moeten besluiten haar taken neer te leggen. Zij is niet vervangen door een nieuw bestuurder. Erwin Gerritsen, secretaris, heeft aan het begin van het seizoen om diverse redenen moeten besluiten te stoppen met zijn taak als secretaris. Wel heeft hij zijn taak als verantwoordelijke veiligheid richting gemeente en politie op zich genomen. Daarnaast is hij nog beschikbaar voor projectmatige onderwerpen.

Het bestuur had het voornemen Eddy Schoeman als secretaris op te nemen in het bestuur van G.V.V.V. De bedoeling was deze benoeming formeel voor te leggen aan de ALV. Echter, Eddy heeft aangegeven, na een aantal maanden “meedraaien” binnen het bestuur dat hij nog teveel een voetbalman is en dat hij zich op dit moment (nog) niet kan vinden in de vereiste werkzaamheden om deze bestuursfunctie uit te voeren. De functie van secretaris is op dit moment dus nog vacant en wordt, hopelijk tijdelijk, door Loek Budding ingevuld.

Ander nieuws

25 mei is het Super Saturday op Sportpark Panhuis!

De club | 18 mei 2024
Lees meer

Heb jij onze obligaties gekocht? Er is geloot en rentes worden uitbetaald

De club | 15 mei 2024
Lees meer

In memoriam // Ab van de Bovenkamp

De club | 14 mei 2024
Lees meer